لوگوی عالیان سبز
0
0
  • سبد خالی می باشد !

طریقه مصرف

برای فهمیدن طریقه مصرف محصولات ما فقط کافیست آنرا جستجو کنید

#محصولتصویرطریقه مصرف
1عصاره ارستصویر محصول ارس عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید . نکته : بهتر است بعد از مصرف دارو تا زمان وعده های غذایی چیزی میل نکنید .
2عصاره اسپرکایتصویر عصاره اسپرکاری عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300هفته اول روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و قبل از هر وعده غذایی میل کنید . هفته دوم از دارو میل نکنید . هفته سوم مشابه هفته اول میل کنید . نکته : بعد از مصرف دارو تا یک ساعت چیزی میل نکنید .
3دمنوش انیسونتصویر دمنوش تک گیاه آنیسون عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش کیسه ای را در داخل فنجان قرار داده و روی آن آب جوش اضافه کنید مطابق سلیقه خود 3 تا ۵ دقیقه صبر نمایید.
4عصاره پودنهتصویر عصاره پودنه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
5دمنوش بابونهتصویر دمنوش تک گیاه بابونه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش کیسه ای را در داخل فنجان قرار داده و روی آن آب جوش اضافه کنید مطابق سلیقه خود 3 تا 5 دقیقه صبر نمایید.
6دمنوش به لیموتصویر دمنوش تک گیاه به لیمو عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
7دمنوش پوناشا تصویر دمنوش ترکیبی پوناشای عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
8دمنوش تانبولتصویر دمنوش ترکیبی تانبول عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
9دمنوش تربدتصویر دمنوش ترکیبی تربد عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
10دمنوش پیمازتصویر دمنوش ترکیبی پیماز عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
11دمنوش زنبقتصویر دمنوش ترکیبی زنبق عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
12دمنوش توسکاتصویر دمنوش ترکیبی توسکا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
13دمنوش چای ترشتصویر دمنوش تک گیاه چای ترش عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
14دمنوش چای سبزتصویر دمنوش تک گیاه چای سبز عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300ک عدد دمنوش کیسه ای را در داخل فنجان قرار داده و روی آن آب جوش اضافه کنید مطابق سلیقه خود 3 تا 5 دقیقه صبر نمایید.
15دمنوش حنظلتصویر دمنوش ترکیبی حنظل عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
16دمنوش دارچینتصویر دمنوش تک گیاه دارچین عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش کیسه ای را در داخل فنجان قرار داده و روی آن آب جوش اضافه کنید مطابق سلیقه خود 3 تا 5 دقیقه صبر نمایید.
17دمنوش درمنهتصویر دمنوش ترکیبی درمنه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
18دمنوش راتانیاتصویر دمنوش ترکیبی راتانیا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
19دمنوش رازقیتصویر دمنوش رازقی  عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
20دمنوش روناستصویر دمنوش ترکیبی روناس عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
21دمنوش زنجبیلتصویر دمنوش تک گیاه زنجلیل عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش کیسه ای را در داخل فنجان قرار داده و روی آن آب جوش اضافه کنید مطابق سلیقه خود 3 تا 5 دقیقه صبر نمایید.
22دمنوش زیرفونتصویر دمنوش ترکیبی زیرفون عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
23دمنوش ساگوتصویر دمنوش ترکیبی ساگو عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
24دمنوش کاسیاتصویر دمنوش ترکیبی کاسیا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
25دمنوش کریاتصویر دمنوش ترکیبی کریا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
26دمنوش کلوفانتصویر دمنوش ترکیبی کلوفان عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل نمایید.
27عصاره رافویهتصویر محصول رافویه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
28دمنوش شامکتصویر دمنوش ترکیبی شامک عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
29عصاره ابهلتصویر عصاره ابهل عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
30عصاره آذربهتصویر عصاره آذربه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
31عصاره آرتیشوتصویر عصاره آرتیشو عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
32عصاره آلالهتصویر عصاره آلاله عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
33عصاره اون نافتصویر عصاره اون ناف عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
34عصاره پرنیانتصویر عصاره پرنیان عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
35عصاره تراسکتصویر عصاره تراسک عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی 3 بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
36عصاره ترنجانتصویر عصاره ترنجان عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی 3 بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
37عصاره دولاناتصویر عصاره دولانا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
38عصاره سورنجانتصویر عصاره سورنجان عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
39عصاره سیکوریاتصویر عصاره سکوریا عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
40عصاره شقاقلتصویر عصاره شقاقل عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
41عصاره کاژیرهتصویر عصاره کاژیره عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
42عصاره کرکاشتصویر عصاره کرکاش عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
43عصاره نازبوتصویر عصاره نازبو عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
44دمنوش کانگوتصویر دمنوش ترکیبی کانگو عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد دمنوش را در یک فنجان آب جوش دم کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل نمایید.
45عصاره کمونتصویر محصول کمون عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید . نکته : بهتر است بعد از مصرف دارو تا زمان وعده های غذایی چیزی میل نکنید .
46عصاره کهامتصویر عصاره کهام عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
47عصاره گزماتصویر عصاره گزما عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
48عصاره لاوندتصویر عصاره لاوند عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید .
49عصاره لویسهتصویر عصاره لویسه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و دو ساعت قبل از خواب میل کنید .
50عصاره رماستصویر معجون رماس عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۲ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و صبح ناشتا و قبل از خواب با کمی عسل میل کنید .
51عصاره ناردینتصویر عصاره ناردین عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۲ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و صبح ناشتا و قبل از خواب با کمی عسل میل کنید .
52عصاره نیلوفلتصویر عصاره نیلوفل عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300روزی ۳ بار و هر بار یک عدد ساشه محصول مورد نظر را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید .
53پک آرامبخشتصویر پک آزامبخش عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل لاوند و یک عدد ساشه مکمل لویسه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش زیرفون را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از ناهار و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش به لیمو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
54پک افزایش وزنتصویر پک افزایش وزن عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل ارس را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از صبحانه و ناهار میل کنید. یک عدد ساشه مکمل اسپرکای را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از ناهار و هنگام خواب میل شود. یک عدد دمنوش تانبول را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه یا ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش زنبق را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه یک یا دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
55پک پاکسازی ریهتصویر پک پاکسازی ریه  عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل آذربه و یک عدد ساشه مکمل پودنه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش کریا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش کلوفان را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
56پک پاکسازی عمومیتصویر پک پاکسازی عمومی عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل سیکوریا را در یک استکان آب ولرم حل کرده و قبل از صبحانه و ناهار میل کنید. یک عدد ساشه مکمل آرتیشو را در یک استکان آب ولرم حل کرده و عصرها و هنگام خواب میل کنید. یک عدد دمنوش پیماز را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه یا ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش کریا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه یک یا دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
57پک پاکسازی کبدتصویر پک پاکسازی کبد عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل سیکوریا را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد ساشه مکمل پرنیان را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش کاسیا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و میان وعده و عصرانه میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش رازقی را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
58پک پروستاتتصویر پک پروستات عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل کاژیره و یک عدد ساشه مکمل شقاقل را به صورت جداگانه در استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش تربد را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش چای سبز را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد میل کنید (ترجیحا یک عدد قبل از خواب میل کنید).
59پک تقویت قوای جنسی آقایانتصویر پک تقویت قوای جنسی آقایان عرض 240 ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل شقاقل و یک عدد ساشه مکمل لاوند را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش ساگو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش زنجبیل را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
60پک تقویت قوای جنسی بانوانتصویر پک تقویت قوای جنسی بانوان عرض 240 ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل کهام و یک عدد ساشه مکمل لاوند را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش کانگو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش به لیمو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
61پک جوش و آکنهتصویر پک جوش و آکنه عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل اون ناف و یک عدد ساشه مکمل پودنه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش کاسیا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش بابونه را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
62پک سردرد و میگرنتصویر پک سردرد و میگرن آقایان عرض 240 ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل کرکاش و یک عدد ساشه مکمل لویسه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش زیرفون را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش به لیمو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
63پک ضد اعتیادتصویر پک ضد اعتیاد عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل آلاله و یک عدد ساشه مکمل سورنجان را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و هر سه ساعت یک بار میـل کنید. یک عدد دمنوش درمنه و یک عدد دمنوش زیرفون را به صورت جداگانه در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و مابین زمان مصرف مکمل ها میل کنید.
64پک ضد افسردگیتصویر پک ضد افسردگی عالیان سبز  عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل ناردین و یک عدد ساشه مکمل لویسه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش زیرفون را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش به لیمو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
65پک ضد چربی خونتصویر پک چربی خون عالیان سبز عرض 240 در ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل پرنیان و یک عدد ساشه مکمل آرتیشو را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش رازقی را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از ناهار و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش چای سبز را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
66پک ضد خونریزیتصویر پک ضد خونریزی عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل ابهل را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد ساشه مکمل نازبو را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش زنبق را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و میان وعده و عصرانه میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش به لیمو را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد میل کنید (ترجیحا یک عدد قبل از خـواب میل کنید).
67پک عفونت بانوانتصویر پک عفونت بانوان عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل نیلوفل و یک عدد ساشه مکمل پودنه را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش پوناشا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و شام میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش روناس را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
68پک فیبروم و کیستتصویر پک فیبروم و کیست عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل تراسک و یک عدد ساشه مکمل رماس را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش زنجبیل را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش بابونه را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
69پک کاهش وزنتصویر پک کاهش وزن عالیان سبز عرض 240 در ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل رماس و یک عدد ساشه مکمل کمون را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش حنظل را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از وعده صبحانه و ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش پیماز را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دوعدد در زمان دلخواه میل کنید.
70پک کنترل دیابتتصویر پک کنترل دیابت عالیان سبز با عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل گزما و یک عدد ساشه مکمل لاوند را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش توسکا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و بعد از صبحانه و ناهار میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش دارچین را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و عصرانه و هنگام خواب میل کنید.
71پک کنترل فشار خونتصویر پک کنترل فشار خون عالیان سبز ابعاد 240*300یک عدد ساشه مکمل دولانا و یک عدد ساشه مکمل ترنجان را به صورت جداگانه در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش راتانیا را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و میان وعده و عصرانه میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش چای ترش را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
72پک گوارش تصویر پک تقویت گوارش عالیان سبز عرض 240 و ارتفاع 300یک عدد ساشه مکمل رافویه را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت قبل از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد ساشه مکمل پودنه را در یک استکان آب ولرم حل کرده و یک ساعت بعد از هر وعده غذایی میل کنید. یک عدد دمنوش شامک را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و میان وعده و عصرانه میل کنید (هر وعده یک دمنوش به صورت جداگانه). یک عدد دمنوش انیسون را در یک فنجان آب جوش به مدت 3 الی 5 دقیقه دم کرده و روزانه دو عدد در زمان دلخواه میل کنید.
دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو

تضمین کیفیت محصولات

دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو
سفارش های عالیان سبز

ارسال رایگان

سفارش های عالیان سبز
جهت کمک به مشتریان در جهت انتخاب آگاهانه

مشاوره رایگان بزودی

جهت کمک به مشتریان در جهت انتخاب آگاهانه